Ara
  • oas

BEKA ProjesiBİRLİK BARIŞ EMNİYET EKSENİNDE KALKINMA ATILIM PROGRAMI


BEKÂ MESELESİ


Son zamanlarda ismi oldukça fazla zikredilen bu söz Türk Dil Kurumu Resmi Sitesinde hayatı devam ettirmek gibi sürekliliği sağlamayı içeren manalarda kullanılıyor.

Ulusumuzun, Küresel dinamikler ekseninde gelişen bir hayli çetin zamanlara sahne olduğu şu zor günler elbette BEKA meselesi olarak tanımlanabilir.

Ancak Varoluş meselesi başlı başınca mücadeleden ibaret olduğuna göre BEKÂ sorunsalı insanoğlunu bu güne kadar taşıdığı en temel yaşam kargaşası, çekişme ve çatışmalar epigenetik hafızada kayıtlı yokluk, hastalık, kıtlık, açlık ve şiddet gibi çok etkenli post travmaların Onda biriktirdiği Egosantrik bir içgüdü olarak meselenin kökenini ve BEKÂ sorunsalını meydana getiren en temel öğe kabul edilebilir.

Günümüzde olumsuz pek çok gidişata rağmen bu olumsuzlukların doğurduğu yeni arayışlar ışığında birtakım çözümler ve daha ileri anlayış ve kavramlar geliştirerek hayat yeni değerlerle buluşur. Uzun vadede bu gibi yeniliklerin yeni ve yabancı yan etkileri vuku bulur. Kısacası Çözümler yeni ahlak parametreleri ve değişim sancıları ile birlikte yeni problemlere gebedir.


B.E.K.A Projesi bu ortak insani buhran ekseninde öncelikli olarak ulusal çapta toplumsal barış ve bağların güçlendirildiği, ahlaki yozlaşmanın birkaç halkadan oluşan önlemlerle hızlı bir şekilde yavaşlatıldığı, bu arada ileriye dönük kalıcı çözümler üreterek uzun vadede tam olarak ortadan kaldırıldığı bir Ulusal Revizyonu hedeflemektedir.


Yeni bakış açılarıyla revize edilmiş üçayaklı eşgüdümsel bir vizyona sahip temel üzerinde günümüz kaynaklarıyla tasarlanabilir ve kendisine yakın hali hazırdaki proje ve uygulamaları da bünyesine katarak dinamik olarak gelişen bir “toplumsal reform hareket planı” olarak uygulanabilir niteliktedir.


İlgili tüm mecralar ve uzmanlıkların bilgi ve görüşlerine sunulmayı bekleyen her kesimden katılıma açık bir fikir fırtınasına davet niteliğinde ve çok katmanlı proje esasına dayanan bir sosyal ve bilişsel “Ulusal Vizyon” konumlandırması ve revizyonu niteliğinde çalışma-pratikleri bütünü olarak ele alınabilir.


B.E.K.A.

BİRLİK BARIŞ EMNİYET KALKANI OLACAK NİTELİKTE OLMANIN YANISIRA MODERN TÜRKİYENİN KÜRESEL STANDARTLARIN DA ÜZERİNDE ORNEK BİR MEDENİYETE IŞIK OLMASI YOLUNDA OZGÜN BİR ATILIM PROJESİ


BİRLİK BARIŞ EMNİYET EKSENİNDE KALKINMA ATILIM PROGRAMI


Ulusal Vizyon olarak formüle edildiğinde;

çok katmanlı Birçok kesimi bir araya getirenSistematik Planlama bazlı Eşgüdümlü ProaktifDoktrinlerin Vizyonlara ve Sonuç Olarak Tek bir Evrensel Vizyona göre konumlandırılmış; Uzun ve kısa vadeli takvimler biçiminde oluşturulmuşMilli ve hatta Küresel dinamikleri değiştirebilir nitelikte tasarlanmış Yeni Yönetişim Modeli Temeli olarak da kabul edilebilecek boyutta ç Çok güçlü, Sürekli Kalıcı Modern ve Dinamik bir Milli Reform Anahtarı

Niteliğinde düşünülebilir.

B.E.K.A KAMPLARI

BİLİMSEL EĞLENCE VE ETİK ETKİLEŞİM (KARMA GENÇLİK) KAMPLARI

Projenin İlk ve En Temel Ayağını

Her yaş grubunun ve eğitim seviyesinin bir arada etkileşimde bulunarak çok yönlü gelişim ve iletişime zemin oluşturacak

Aynı zamanda Okul döneminde verilen teorik eğitim ve genel etik unsurların nabzının tutulacağı


Yeni yaklaşım ve bir takım stratejilerin mevcut tablo ekseninde geliştirilebileceği Bilimsel Eğlence ve Etik Eğitim Karma Gençlik Kampları (BEKA)

(konuk öğrenciler) yatılı ve günü birlik ziyaretler (ev sahibi öğrenciler) biçiminde tasarlanabilir.


BEKA reformu kapsamında kurulacak BEKA Kampüsleri


Her kültür ve ekonomik sınıftan öğrencilerin bir araya geldiği, Birbirlerini kendi şehir ve bölgelerinde ağırlayacağıBilim, Kültür, Edebiyat, Sanat vb. pek çok unsuru ihtiva edecek,Tüm yeteneklerin ahlaki nicelik ve bilişsel nitelikle uyumlu olarak kullanılmasını özellikle işleyerek bilgi ve yeteneği ahlaki boyutları ile ele alarak harmanlayacakHer kesimden ve yaş grubundan genç nüfusun hem keyifli anılar biriktirecekleri hem de kültürler arası yakınlaşma ve Milli birlik duygularının perçinleneceği,Ekonomik şartların her kesimin tatil yapmasına, spor ve aktivitelerde bulunmasına izin vermediği şu zamanda bu tür kaynaklara ulaşamayan ve başkalaşan genç kesim için fırsat teşkil edeceği ve ekonomik sınıfların arasındaki yoksunluğun bir nebze olsun kapanarak gençlerin motivasyonunu artırabileceğiÇok uluslu ziyaretler ve etkileşimle her ulustan belirlenecek ölçüde sağlanacak katılım ile dil pratikleri ve evrensel gönül birliğinin harmanlanacağıMilli Çevresel, Etik, Güvenlik, Tasarruf ve Bilimsel Vizyon gibi hayati unsurların işlenerek Geleceğin Türkiyesi ve Dünyası hakkında Gençlerin vizyonunda önemli ve belirleyici sosyal stratejiler bütünü olarak Devlet kurumları ve STK ların temel enstrümanı olacakÇok yönlü ve ekonomik

Ana Proje unsuru niteliğinde oldukça büyük önem arz etmektedir.


Milli Eğitim Süreci Sadece Resmi Okul Süresi olarak değil kademeli süreçler biçiminde 365 gün süresince Teori ve Uygulamaların Sosyo Kültürel Etik ile harmanlanması ve her ekonomik sınıftan genci bir araya getirerek Akademik ve Kurumsal gözleme sunacağı katkılarla daha etkin bir eğitim ve sosyal reform politikası belirlenmesinde çok büyük katkılar sağlayacaktır.


BEKA Kampüsleri;


BİLİMSEL EGLEN VE ETİK ETKİLEŞİM KAMPÜSLERİ


Ulusal ve Uluslararası düzeyde kültürel entegrasyonun yanında görsel ve bilişsel pratikleri iyileştirme ve geliştirme süreci aynı anda pek çok kesimi yakınlaştıran ve ileriye dönük Akademik ve Sosyal politikaların biçimleneceği en güçlü Ulusal Gelişim Enstrümanlarından biri haline dönüşebilir.


BEKA projesinin en temel ayağı olması düşünülen BEKA KAMPÜSLERİ:

Eğitim, Etik ve Sosyo Kültürel tüm katmanları bir arada işlerken belirli bilimsel bir planlama dahilinde yapılandırıldığında;

İlim, eğlence ve tatilin harmanlandığı milli ve küresel faydaya alternatif ve kendine özgü bir pratikler sistematiği geliştirmeyi hedeflemektedir.

Böylece toplumsal ve sosyo kültürel ilerlemeyi hızlandırmayı, kültürel erozyonun ve yozlaşmanın önüne geçmeyi öngörmektedir.


Toplumsal birlik ve yakınlaşmayı daha kolay bir biçimde gerçekleştirirken; bilimsel ve bilişsel etkinliği pekiştiren ve eğitimde sunulan bilgilerin sindirilmesini ve pekişmesini hedefleyen ileriye dönük politikaların gençlere keyifli bir ortam ve iştirak ile sunulduğu çok daha etkin ve verimli

Çok açılı sonuçlar ihtiva edecek bir çözümleyici ve programlayıcı unsur olma iddiası taşımaktadır.


Çözüm dalgalarının kısa ve uzun vadeli yayılımı ile birlikte terör gibi toplumsal huzuru tehdit etmekte olan pek çok tehlikeli ve zararlı unsurun kalıcı olarak bertaraf edilmesinde büyük rol oynayabilir.


Kısaca toparlamak gerekirse;


BEKA Kampüsleri ile ilgili En Önemli Husus;

Pek çok kültürel katmandan gelen yerli ve yabancı genç yaş gruplarının girecekleri etkileşimler ekseriyetinde keyifli ve eğitsel anılar biriktirirken ileriye dönük toplumsal ve evrensel pek çok önemli sorunsalın çözüm sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilir.


Evrensel BEKA mücadelesinde sebepleri ve sonuçları pratikte idrak edecek olan bu nesillerin ileriye dönük ulusal ve küresel politikalarda daha yüksek bir bilinç ve motivasyon içerisinde çözüm odaklı çalışmalara büyük ölçüde katkı ve yarar sağlayacakları en azından farklı bakış açıları kazanarak üretken teklif ve projelere katılım sağlayabilecekleri düşünülmektedir.


0 görüntüleme
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

art2weird@outlook.com | Mobile: +90 530 911 3106